Doručenie zadarmo pri objednávke nad 24,99 €

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dni

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji produktov prostredníctvom webovej stránky www.sarka.sk. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa podľa povahy kupujúceho riadi buď ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci používaním webovej stránky a uskutočnením nákupu prostredníctvom webovej stránky www.sarka.sk akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej existencie právneho vzťahu s predávajúcim.

1. Úvodné ustanovenia

Predávajúci – tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.sarka.sk
ktorého prevádzkovateľom je:

 • Viera Novobilská – jooy
 • Sídlo: Lakšárska Nová Ves 396, Lakšárska Nová Ves, 90876
 • Zápis: v Okresný Úrad Malacky, číslo živnostenského registra 106-7632
 • IČO: 37 026 348
 • DIČ: 1039252005
 • Tel.: +421 905 803 140
 • e-mail: info@sarka.sk

Orgán dozoru, ktorému činnosť sprostredkovateľa podlieha, je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava (www.soi.sk).

a. Kupujúci – je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným nižšie o kúpu produktov prostredníctvom www.sarka.sk

b. Tovar – tovarom sa rozumie tovar alebo služby, ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode www.sarka.sk

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci sa môže, ale nemusí pred nákupom produktov cez www.sarka.sk zaregistrovať ako zákazník. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, spôsob doručenia a spôsob platby za tovar. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o vlastnostiach tovaru a celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii (alebo pri tvorbe objednávky) nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky kupujúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@sarka.sk

Potvrdenie objednávky obsahuje informácie o objednanom tovare, číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie ;

b) odkaz na formulár na uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy;

c) znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom;

d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty alebo za tovar výhradne na základe špeciálnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ tovar nie je na sklade predávajúceho, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru.

3. Ceny

Predávajúci nie je platiteľ DPH.

a. Všetky uvedené ceny na stránke www.sarka.sk sú konečné a sú vyjadrené v mene euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Cena však nezahŕňa cenu dodania tovaru. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar bude dodaný podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

b. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v e-shope alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre zákazníka alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

4. Platby

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

 • Platba kartou (Visa, VISA Electron, Mastercard, Maestro)
 • Platba bankovým prevodom
 • Platba na dobierku

– Pri voľbe zákazníka – platba globalpayments (platba kartou cez internet), bude kupujúci presmerovaný po dokončení objednávky na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné údaje pre vykonanie úspešnej platby. Po overení platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude automatický odpočítaná z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.). Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii alebo moment prijatia platby v hotovosti v prevádzke.

Platba je možná iba v mene EUR.

5. Záruka vrátenia peňazí

Ak nebude kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedenú vyššie. Na tento účel zákazník použije vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Uhradená kúpna cena bude vrátená na bankový účet uvedený kupujúcim prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho, bez známok použitia alebo poškodenia tovaru. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby je vylúčený
predaj tovaru zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného zákazníka.

6. Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 2 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky v prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob platby v hotovosti pri doručení (na dobierku) alebo po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci doručuje objednaný tovar aj v závislosti od dostupnosti tovaru v internom sklade, prípadne na sklade dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.
O vyexpedovaní zásielky je každý kupujúci informovaný e-mailom. Tovar je následne doručený najneskôr do dvoch pracovných dní. Poznámka: V prípade, že Vás v tejto lehote nekontaktovala Slovenská pošta alebo kuriér ohľadom Vašej objednávky, dajte nám prosím vedieť e-mailom alebo telefonicky, aby sme mohli túto situáciu riešiť.
Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, je povinný mať riadne označenú poštovú schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra, je povinný byť zastihnuteľný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávke a umožniť tak doručenie zásielky. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom dostane zákazník účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.
Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar v poriadku. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Kuriérska služba
 • Slovenská Pošta

7. Práva a povinnosti

zmluvných strán
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene. Tovar zabaliť adekvátne a odoslať ho v lehote uvedenej v bode „Dodacie podmienky“ ,bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky . Objednávku buď potvrdiť alebo informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru. Vystaviť kupujúcemu a odovzdať mu faktúru.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

8. Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy.
Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

10. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať chyby tovaru zakúpeného na www.sarka.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky
 • v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 na telefónnom čísle: +421 905 803 140
 • e-mailom na: info@sarka.sk
 • písomne

Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu: Viera Novobilská – jooy, Lakšárska nová ves 396, Lakšárska nová ves, 908 76 , Slovenská republika.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak), v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

11. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@sarka.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

12. Ostatné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show).

Naša kontaktná e-mailová adresa je info@sarka.sk, pre rýchlejšie vybavenie odporúčame kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára.

 • Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2021