Doručenie zadarmo pri objednávke nad 24,99 €

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dni

Vrátenie tovaru

Vieme, že nakupovanie na internete môže byť niekedy neisté a nejasné, u nás to však neplatí!
V prípade potreby, vám ponúkame rýchly a jednoduchý spôsob výmeny/vrátenia tovaru.

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojný, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky.
Pri výmene/vrátení nás prosím informuje vopred, napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu predávajúceho.
Na tento účel použite Formulár pre vrátenie tovaru.

Uhradená kúpna cena bude vrátená na bankový účet uvedený kupujúcim prevodom do 14 dní od doručenia
vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho, bez známok použitia
alebo poškodenia tovaru. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania
s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Reklamačný poriadok

Viera Novobilská – jooy so sídlom Lakšárska nová ves 396, Lakšárska nová ves, 908 76,
Slovenská republika zapísaná v obchodnom registri Okresný Úrad Malacky,
číslo živnostenského registra 106-7632, IČO: 37 026 348, DIČ: 1039252005

Právo zákazníka na reklamáciu zakúpeného tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím telefonicky na tel. čísle 0905 803 140 alebo e-mailom na adrese info@sarka.sk

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zakúpený cez internet zašlite, prosím, na adresu Viera Novobilská – jooy, Lakšárska nová ves 396, Lakšárska nová ves, 908 76. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý sme vám poslali e-mailom prípadne s tovarom.

Zákazník nemá nárok na reklamovanie chýb, na ktoré už bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval pri predaji predmetného tovaru. Zákazník je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Nezodpovedáme za prípadné poškodenie spôsobené dopravcom.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez chýb a v bežnej kvalite. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím a opotrebovaním.

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať zákazníkovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru – 24 mesiacov /platí pre nový tovar s originálnou visačkou/.

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

Pri identifikácii chýb reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstrániteľné chyby sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru, ak je to možné. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chýb, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol, ktorý potvrdí, že zákazník predávaný tovar alebo službu reklamoval a tiež vysvetlí, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru;
 • výmenou tovaru;
 • vrátením kúpnej ceny tovaru;
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Všeobecne je možné poskytnúť jednorazovú zľavu vo výške 10 % na tovar s neodstrániteľnou chybou;
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záverečné ustanovenia

Zhrnutie postupu pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii telefonicky na tel. čísle 0905 803 140 alebo e-mailom na adrese info@sarka.sk
 2. tovar odošlite poštou inou kuriérskou spoločnosťou na predajné miesto Viera Novobilská – jooy na adresu Lakšárska nová ves 396, Lakšárska nová ves, 908 76, (tovar nám prosíme neposielajte na dobierku)
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail;
 4. k reklamovanému tovaru taktiež priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru (doklad o kúpe).

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia reklamovaného tovaru od pošty či kuriérskej spoločnosti.

Stiahnuť reklamačný formulár

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť: 01.05.2021