Doručenie zadarmo pri objednávke nad 24,99 €

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dni

Ochrana osobných údajov

Vaša dôvera je pre nás dôležitá a vážime si každý osobný údaj, ktorý nám zveríte. Postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – účinné od 25.5.2018

Oboznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame a po akú dobu.

Správca osobných údajov a kontaktné údaje:

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

1) Spracovanie objednávok/nákupov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru alebo služieb sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu www.sarka.sk

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • informácie o platbe (napr. referencia transakcie, dátum transakcie);
 • osobné systémové číslo ID;
 • zákaznícke číslo;
 • história platieb;
 • informácie o objednávke, napr. aký výrobok bol objednaný alebo či sa má doručiť na inú adresu.

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.sarka.sk. V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

2) Propagácia výrobkov a služieb

Zaškrtnutím príslušného políčka „Odoberaj Newsletter“ na internetovej stránke www.sarka.sk vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol (e-mailová adresa) na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, službách, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

3) Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu. Pokiaľ nemá zákazník konto, uchovávajú sa osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov na marketingové účely je do odvolania súhlasu zákazníka.

4) Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Pre zaistenie niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Príjemcovia osobných údajov/subdodávatelia sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby

Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu.
Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.


5) Cookies

Cookies, ktoré používa predávajúci na základe súhlasu zákazníka slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky a informácií o vyhľadávaniach na internetovej stránke. Pri týchto cookies sú vykonané opatrenia na zabránenie ich zneužitiu. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

6) Vaše práva

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi zaobchádzame. Neváhajte a obráťte sa na nás kedykoľvek, keď budete potrebovať, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@sarka.sk

 • získanie opisu osobných údajov – napíšte nám a my Vám pošleme, aké dáta o Vás máme,
 • opravu osobných údajov – napíšte nám , aké údaje máme nesprávne a my zaistíme ich zmenu,
 • vymazanie osobných údajov – pokiaľ si neprajete, aby Vaše osobné dáta boli ďalej spracovávané, ozvite sa nám a my sa o to postaráme,
 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov – pokiaľ žiadate o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, dajte nám vedieť a my to zariadime,
 • odvolať súhlas – pokiaľ chcete odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, dajte nám to prosím vedieť,
 • previesť osobné údaje – napíšte nám a my Vám zašleme Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, aby ste mohli poskytnúť tieto údaje inému správcovi osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. 21 – dajte nám vedieť a my Váš požiadavku vybavíme,
 • podať sťažnosť – našim dozorným úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov, môžete sa na úrad kedykoľvek obrátiť so svojim problémom (veríme však tomu, že nebude potrebné sa na úrad obracať a že všetky Vaše prípadné sťažnosti vyriešime k Vašej spokojnosti spolu)

7) Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.